اردیبهشت 1397
از مدلهای فرش

تاریخچه صنعت فرش

در زمان‌های پیش، داشتن فرش سمبل غرور و منزلت بود و در کاخ‌ها و منازل ثروتمندان استفاده می‌شدند. آن زمان تصور می‌شد که نشانه‌ای از

بیشتر »