مناطق تحت پوشش قالیشویی طره

قالیشویی طره  در مناطق مشخص شده بر روی نقشه زیر خدمات خود را ارائه می دهیم .

در صورت نیاز می توانید با استفاده از بخش منوی بالا بخش سفارش ، سفارش قالیشویی خود را ثبت کنید.

 

 

 

تماس بگیرید