مرکز تخصصی خدمات فرش و قالیشویی طُرّه این امکان را برای مشتریان عزیز فراهم نموده است که در صورت درخواست از طرح جایگزینی فرش بهره مند شوند.
این طرح بدین صورت است که در زمان شستشوی فرش های شما، فرش هایی از جانب قالیشویی طُرّه در منزل شما به امانت گذاشته می شود تا در مدت زمان

شستشوی فرش های خودتان منزل شما از فرش خالی نماند.

برای استفاده از این طرح درخواست خود را ثبت کنید  :